ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

It's all about quality

Πιστοποίηση Ποιότητας

Τα φρέσκα φρούτα του Α.Σ. Νέος Αλιάκμων προέρχονται από πλήρως ελεγχόμενα κτήματα που ικανοποιούν τις πιο αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Ο εύφορος κάμπος της Ημαθίας με τις ιδιαίτερες εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη συνεργασία των παραγωγών και το επιστημονικά καταρτισμένο τεχνικό τμήμα του συνεταιρισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή φρούτων κορυφαίας ποιότητας, απολύτως ασφαλή για τους καταναλωτές.

Σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας περιλαμβάνονται ποιοτικές μετρήσεις και έλεγχοι που διασφαλίζουν το μοναδικό άρωμα και την ιδιαίτερη γεύση των φρούτων μας, καθώς και την πλούσια περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά. 

Ο Α.Σ. Νέος Αλιάκμων έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πιστά, τα εξής πρωτόκολλα διαχείρισης ποιότητας:

Το Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων IFS (International Food Standard)αποτελεί ένα πρότυπο πιστοποίησης που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τρόφιμων-προϊόντων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα-προϊόντα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση τροφίμων-προϊόντων και αποτελεί έως και σήμερα χρήσιμο εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών (supermarkets).

Το πρότυπο BRC αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Λιανεμπορίου της Μ. Βρετανίας και αποτελεί θεμελιώδες πρότυπο παγκόσμιας αναγνώρισης, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Το πρότυπο BRC ήταν το πρώτο που αναγνωρίστηκε από τον διεθνή οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative), δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική και στην ορθή υγιεινή πρακτική.

Το πρότυπο GLOBAL G.A.P. είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο βασίζεται στους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) και αποτελεί το διαβατήριο για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. Στόχος του είναι η εφαρμογή διαδικασιών και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, η υγιεινή και ασφάλεια παραγωγών και εργαζομένων.Μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς είτε σε ομάδα παραγωγών στη φυτική παραγωγή.

Το GRASP αποτελεί ένα πρόσθετο πιστοποιητικό GLOBALG.A.P. το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να επεκτείνει το κοινωνικό πρότυπο της πιστοποίησης GLOBAL.G.A.P. Βοηθάει τους παραγωγούς να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις τους, προσφέροντας έτσι στους καταναλωτές πρόσθετη ασφάλεια. Είναι ένα εθελοντικό σχήμα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζόμενων.​

Το SEDEX είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αριθμώντας δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη. Μέσω της πλατφόρμας Sedex Advance, αυτές οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται και μοιράζονται δεδομένα αναφορικά με την επίδοσή τους σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, εργασιακών πρακτικών, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.

Το SMETA είναι η μεθοδολογία επιθεώρησης που αναπτύχθηκε από τα μέλη του SEDEX με σκοπό να υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο με αρχές, το οποίο εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και ελέγχεται από αναγνωρισμένους επιθεωρητές. Οι βασικοί πυλώνες για την αξιολόγηση σύμφωνα με το SMETA είναι οι ακόλουθοι: Συνθήκες εργασίας, Υγεία & Ασφάλεια, Ώρες εργασίας – Μισθοδοσία, Διακρίσεις, Περιβάλλον, Επιχειρηματική Ηθική.

Το πρότυπο ISO 9001:2000 αφορά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την παραγωγή ή την παροχή, την εγκατάσταση και την υποστήριξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Είναι το πληρέστερο από όλα τα άλλα πρότυπα της οικογένειας και καλύπτει όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα ενός οργανισμού. Αυτό το πρότυπο ISO δίνει ευρύτερη έννοια στη Διοίκηση Ποιότητας προσεγγίζοντας αρχές Ολικής Ποιότητας. Η Ολική Ποιότητα αφορά ουσιαστικά στη διοίκηση και βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, εργαζόμενου, κοινωνικού συνόλου μέσω βέλτιστης κατανομής πόρων, διοίκησης προσωπικού, αποτελεσματικής στρατηγικής, πολιτικής και ηγεσίας, ώστε τα επιχειρηματικά αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα .

Το πρότυπο ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Το διεθνές αυτό πρότυπο πιστοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Σκοπός της εφαρμογής του ISO 22000:2005 είναι οι επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητά τους αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και να διασφαλίζουν τη διάθεση ασφαλών τροφίμων. Κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ελαχιστοποιούνται οι διατροφικοί κίνδυνοι και εφαρμόζονται καλές πρακτικές.

Το AGRO 2.1-2.2 πρόκειται για ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, το οποίο δημιουργήθηκε το 1999 από τον ΟΠΕΓΕΠ, μετέπειτα AGROCERT. Αφορά την πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον, βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο Α.Σ. Νέος Αλιάκμων παραμένοντας πιστός στις αξίες του και με υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για τη διασφάλιση άριστης ποιότητας φρέσκων προϊόντων.