ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

State-of-the-art

Εγκαταστάσεις

Ο Α.Σ. Νέος Αλιάκμων διαθέτει σύγχρονες και ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άμμου του Δήμου Βέροιας. Η συνολική επιφάνεια τους ξεπερνά τα 20.000 τ.μ. και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις διαλογητηρίου, ψυγείων, αποθηκευτικών χώρων και γραφείων. Το κτίριο που στεγάζει την παραγωγική δραστηριότητα και τα γραφεία κατασκευάστηκαν το 1990 και οι αποθηκευτικοί χώροι το 1978. Το 2007 έγιναν βελτιώσεις στους χώρους παραγωγής, σύμφωνες με τις απαιτήσεις του συστήματος ISO 22000/2005 με το οποίο πιστοποιήθηκε η οργάνωση. Από το 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση των εγκαταστάσεων σε νέο κτίριο, το οποίο κατασκευάζεται τμηματικά και ήδη ειναι σε λειτουργία 8 επιπλέον ψυκτικοί θάλαμοι τελευταίας τεχνολογίας. Ο Συνεταιρισμός επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προκειμένου να ανταποκρίνεται στον μέγιστο βαθμό στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού περιλαμβάνουν:

  • Χώρο συγκέντρωσης και παραλαβής αγροτικών προϊόντων με δυο υπέργειες γεφυροπλάστιγγες και μία υπόγεια
  • Εγκατάσταση για την επεξεργασία, διαλογή, τυποποίηση-συσκευασία των νωπών προϊόντων (διαλογητήριο)
  • Αποθηκευτικοί χώροι και υπόστεγα
  • Ψυκτικές εγκαταστάσεις με δέκα ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 2.000 τόνων, για την αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων
  • Γραφεία εμβαδού 670 τ.μ. όπου στεγάζονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες
  • Λοιπές εγκαταστάσεις (μηχανοστάσιο, αντλίες νερού κλπ.)

Ο ΑΣ Νέος Αλιάκμων διαθέτει επιπλέον μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να είναι επαρκής και να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, που προκύπτουν με την εισδοχή νέων μελών και την αύξηση του όγκου παραγωγής. Ο παραγωγικός εξοπλισμός αποτελείται από:

  • Μηχανήματα προδιαλογής, διαλογής-συσκευασίας και μικροσυσκευασίας
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός ψυκτικών εγκαταστάσεων
  • Μεταφορικά μέσα εσωτερικής μεταφοράς προϊόντων και υλικών
  • Μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά προϊόντων στις μεταποιητικές βιομηχανίες

Από το 2021 ο Συνεταιρισμός υλοποιεί έργο ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν οκτώ ψυκτικούς θαλάμους, νέο υπερσύγχρονο διαλογητήριο και βοηθητικούς χώρους, προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενης παραγωγής.